principes bij planten

Bacterievuur is een in grote delen van Nederland gevestigde plantenziekte die veroorzaakt wordt door de bacterie Erwinia amylovora. Het is een ziekte die voor het openbaar/particulier groen en fruitteelt tot last kan zijn. Enkele vatbare planten zijn: Sorbus, Pyrus, Pyracantha, Photinia, Mespilus, Crataegus, Eriobotrya en Malus.

In Nederland en België is in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw een campagne geweest voor het verwijderen van Crataegus [meidoorns]. Hierdoor zijn veel waardevolle meidoornhagen verdwenen. Later bleek dat vooral meidoorns die uit Italië afkomstig waren vatbaar te zijn voor perevuur. Op basis van het exportbelang van de boomteeltsector zijn in Nederland bufferzones ingesteld. Zie ook:  www.vwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/dossier/bacterievuur.

Het projectgebied van de Stichting Maasheggen Balgoy ligt niet in een van die bufferzones en er gelden dus geen speciale maatregelen m.b.t. nieuwe aanplant van heggen. De Stichting Maasheggen Balgoy monitort bovendien haar aangelegde en bestaande heggen in het gebied. Wanneer er door de Stichting Maasheggen Balgoy aangeplant wordt, dan is dit plantgoed allemaal van autochtone herkomst [streekeigen] en NAK gecertificeerd. [NAK-t: Nederlandse algemene kwaliteitsdienst tuinbouw]. Het plantgoed waarmee Stichting Maasheggen Balgoy werkt is altijd gekocht bij de firma Bronnen die hierin gespecialiseerd is. Staatsbosbeheer Zaad en Plantsoen heeft de verkoopactiviteiten van Bronnen overgenomen en wij zullen ons het plantmateriaal hier aanschaffen.

De aanwezigheid van bloesems en van jonge en sappige scheuten aan de waardplanten dragen bij aan de verspreiding van de bacterie. Het merendeel [90%] van de hagen in het gebied in en rond Balgoy bestaan uit inheemse plantensoorten die niet gevoelig zijn voor bacterievuur. Dit zijn soorten zoals: Salix, Fraxinus, Corylus, Rosa, Sambucus, Prunus, Ligustrum, Cornus, Viburnum, Rhamnus,Viburnum en Euonymus.

De Stichting Maasheggen Balgoy hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen met betrekking tot ons beleid ten aanzien van nieuwe aanplant, neemt u dan contact op met een van onze bestuursleden.